Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 41,Số phát hành 5-8

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1996

Từ bên trong sách

Nội dung

HighTemperature Superconductors
683
Synthesis and Properties of Inorganic Compounds
695
Thermal Dissociation of Ca₂CuO3
703

31 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục