Passion Made Public: Elizabethan Lyric, Gender, and Performance

B́a trước
University of Illinois Press, 1995 - 279 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Elizabethan Contexts
33
Elizabeths Watchful Eye and George Peeks Court Drama Female Power and the Lyric of Praise
85
Unhappy Dido Marlowes Lyric Strains
120
Shakespeares Laboring Lovers Lyric and Its Discontents
167

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Đoạn trích phổ biến

Trang 5 - But, soft! what light through yonder window breaks! It is the east, and Juliet is the sun ! — Arise, fair sun, and kill the envious moon, Who is already sick and pale with grief, That thou her maid art far more fair than she...
Trang 21 - O western wind, when wilt thou blow, That the small rain down can rain? Christ, that my love were in my arms, And I in my bed again!
Trang 1 - Good pilgrim, you do wrong your hand too much, Which mannerly devotion shows in this ; For saints have hands that pilgrims' hands do touch, And palm to palm is holy palmers

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục