Discovering Shakespeare's Meaning

B́a trước
Palgrave Macmillan UK, 11 thg 4, 1988 - 234 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Preface - Acknowledgements - Verse and Prose - Imagery and Spectacle - Shakespeare's Expositions - Plays within Plays - Parallel Actions - The Treatment of Character - The Use of the Soliloquy - Art and Artifice - Conclusion: Discovering Shakespeare's Meaning - Index

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Verse and Prose
1
Imagery and Spectacle
31
Shakespeares Expositions
61
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục