Quản lư nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam: sách tham khảo

B́a trước
Văn Huyền Bùi, Thị Nga Đinh
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2011 - 298 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Government's policy and management of the real estate market in Vietnam.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục