Quản lư nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam: sách tham khảo

B́a trước
Văn Huyền Bùi, Thị Nga Đinh
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2011 - 298 trang
Government's policy and management of the real estate market in Vietnam.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục