Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 21

B́a trước
Chemical Society., 1976

Từ bên trong sách

Nội dung

COORDINATION P I Fedorov N S Malova and Yu N Denisov 939 1715
939
Thiourea coordination compounds of chlorides
946
Infrared absorption spectra of the sodium rareearth
952
Bản quyền

9 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục