A Literary History of England

B́a trước
Psychology Press, 31 thg 3, 1959 - 462 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
First published in 1959. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

List of Abbreviations
viii
chapter Part I The Rise of Classicism
iii
The Spirit of the Restoration
699
Literary Criticism of the Restoration
710
The Poetry of Dryden
722
Minor Poets of the Restoration
733
I Heroic Plays and Tragedies
748
II Comedy
762
Traditions in Early EighteenthCentury Poetry
898
Pope and His Group
915
New Voices in Poetry
933
The MidCentury Novel
950
The Disintegration of Classicism
965
Accentuated Tendencies
967
Opinions of Critics
977
Dr Johnson 089
989

Patterns in Historical Writing
780
Types of Prose Fiction
793
The Essay and Allied Forms
806
Classicism and Journalism
821
EighteenthCentury Quality
823
The Critical Temper and Doctrine 17001750
833
Defoe and Journalism
847
Jonathan Swift
857
Addison Steele and the Periodical Essay
870
The Drama 17001740
883
MidCentury Poets
1005
The Novel After 1760
1021
The Drama 17401785
1035
The Periodicals and Oliver Goldsmith
1050
Biography and LetterWriting
1063
Intellectual Prose
1081
Cowper and Burns
1095
Bibliographical Supplement ggo Index
i
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục