Shakespeare & the Uses of Comedy

B́a trước
University Press of Kentucky, 1986 - 270 trang
2 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Shakespeares Exploration of the Human Comedy
1
The Comedy of Errors
14
The Two Gentlemen of Verona
27
Loves Labors Lost
40
A Midsummer Nights Dream
57
The Merchant of Venice
81
The Taming of the Shrew
98
The Merry Wives of Windsor
114
As You Like It
146
Twelfth Night
165
Troilus and Cressida
179
Alls Well That Ends Well and Measure for Measure
203
Cymbeline and The Winters Tale
221
The Tempest
233
Notes
253
Index
266

Much Ado about Nothing
125

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục