Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 45,Trang 983-1465

B́a trước
Chemical Society., 2000

Từ bên trong sách

Nội dung

Vol 45 No 7
983
Synthesis of Bismuth HTSC Homologues on Seed Crystals from Precursors Amorphous to Xrays
990
Synthesis and Properties of Inorganic Compounds
1000
Bản quyền

8 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục