1000 Buddhas of Genius

B́a trước
Parkstone International, 2009 - 543 trang
Buddha ranks among the most often depicted holy figures of the world, perhaps appearing more than Christ. Venerated in all the nations of Asia and even beyond, his image took form along the Silk Road, the birthplace of many schools of Buddhism. Indeed, the Buddhist religion recognizes many Buddhas representing various traditions: such as Buddhism of the Ancient Teaching, of the Great Vehicle and Tantric Buddhism.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục