Shakespeare's Marlowe: The Influence of Christopher Marlowe on Shakespeare's Artistry

B́a trước
Ashgate Publishing, Ltd., 2007 - 251 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Robert Logan analyses the uncommonly powerful aesthetic bond between Marlowe and Shakespeare. Not only does he take into account recent ideas about intertextuality, but he also shows how the process of tracking Marlowe's influence itself prompts questions and reflections that illuminate the dramatist's connections.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Influence and Characterization in The Massacre
31
Artistic Individuality and
55
Edward II Richard II the Will to Play and an Aesthetic of Ambiguity
83
The Influence of The Jew
117
Marlowes Tamburlaine Plays Shakespeares Henry V and
143
Dido Queen of Carthage as a Precursor
169
Imprints of Doctor Faustus on Macbeth
197
Marlovian Incentives
231
Index
247
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2007)

Robert A. Logan is an Associate Professor of English at the University of Hartford, USA.

Thông tin thư mục