Nursing Research: A Qualitative Perspective

B́a trước
Patricia L. Munhall
Jones and Bartlett Publishers, 2001 - 672 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Twenty-five chapters describe the methods of and principles underlying qualitative research as it is applied to the field of nursing. Examples of various methods are provided, including phenomenology, grounded theory, ethnography, case study, historical research, interpretive analysis, and active re

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

LANGUAGE AND NURSING RESEARCH
3
EPISTEMOLOGY IN NURSING
37
PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF QUALITATIVE RESEARCH
65
Bản quyền

22 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục