A Reconciliation Sourcebook

B́a trước
Kathleen Hughes, Joseph A. Favazza
LiturgyTrainingPublications, 1997 - 212 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The Sourcebook series of anthologies gathers prose and poetry, hymns and prayers from various times and traditions, all centered on a particular theme, from the seasons of the church year to the foundational moments in the life of a Christian. Each collection offers a treasury of wisdom for use in homilies, prayer services and personal meditation.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Division
1
Forgetfulness
16
Alienation
32
Remembrance
54
Contrition
70
Penance
92
Mercy
116
Ritual
148
Celebration
170
Proclamation
182
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Saying Amen: A Mystagogy of Sacrament
Kathleen Hughes
Xem trước bị giới hạn - 1999

Thông tin thư mục