Vǎn bia, Quốc tử giám Hà Nội

B́a trước
Nhà xuất bản vǎn hoá thông tin, 2000 - 651 trang
Lịch sử xây dựng và phát triển di tích Quốc Tử Giám; Những tấm bia tiến sĩ hiện c̣n trong di tích.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục