The Tempest

B́a trước
Cherrytree Books, 2001 - 32 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This handsomely illustrated series presents Shakespeare in such a lively and accessible manner that students and young readers will find themselves wishing to read all his plays. Readers learn to enjoy these immortal works as they follow the story, get to know the characters, and explore the historical background of each play. Packed with color illustrations and portraits of the main characters, and enhanced with quotations, these are eye-opening introductions for students as well as valuable tools for teachers.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục