Radical Food: Health and diet

B́a trước
Timothy Morton
Taylor & Francis US, 2000 - 695 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This set reprints a fascinating variety of texts originally published between 1790 and 1820. Offering a unique look at the cultural and literary history of food in the eighteenth century, some highlights include: treatises on food and drink adulteration; vegetarian tracts; the period's most influential pamphlet about boycotting sugar as part of the anti-slavery debate; works on alcohol consumption, Shelley's translation of Euripedes' satyr play about cannibalism; and much more.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

HEALTH AND DIET
461
The Return to Nature or A Defence of the Vegetable
496
Being a Practical
560

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục