Developing Your Speaking Voice

B́a trước
Harper, 1953 - 506 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

You and Your Voice
1
PART ONE PRODUCING THE VOICE
21
The Four Basic Phases of the Speech Process
23
Bản quyền

15 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục