The Harbrace Anthology of Literature

B́a trước
Manitoba Education and Training, Special Materials Services, 2003
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The Harbrace Anthology of Literature, Third Edition, presents a rich fabric of literary works, both traditional and contemporary, from most of the English-speaking world. While maintaining the solid foundation of the traditional canon, the anthology also features a large representation of Canadian and women writers.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục