Potatoes: Production, Marketing, And Programs For Developing Countries

B́a trước
International Potato Center, 23 thg 4, 1987 - 243 trang
World patterns and trends in potato production and use; The potato crop and its physical environment; The socioeconomic environment: Levels of development and public policies; Supply, demand, and marketing; Potato nutrition and consuption; Potato production systems; Research priorities and potato programs; Impact of potato programs; Summing up.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục