Potatoes: Production, Marketing, And Programs For Developing Countries

B́a trước
International Potato Center, 23 thg 4, 1987 - 243 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
World patterns and trends in potato production and use; The potato crop and its physical environment; The socioeconomic environment: Levels of development and public policies; Supply, demand, and marketing; Potato nutrition and consuption; Potato production systems; Research priorities and potato programs; Impact of potato programs; Summing up.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục