Slovenské národné povstanie: zborník materiálov z vedeckej konferencie k 30. výročiu SNP

Běa trước
Ladislav Slabey
Pravda, 1976 - 475 trang

Từ bęn trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bŕi đánh giá

Chúng tôi không těm thấy bŕi đánh giá nŕo ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Realizácia myšlienok Slovenského národného povstania v súčasnej poli
11
Miesto Slovenského národného povstania v dejinách Československa
28
Komunistická strana Československa organizátorka a vedúca sila ná
57
Bản quyền

19 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ vŕ cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục