Tổng tập văn học Việt Nam: trọn bộ 42 tập có chỉnh lư và bổ sung, Tập 10

B́a trước
Nhà xuất bản Khoa học xă hội, 2000
Selected works of Vietnamese authors from the 10th century to 1945.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Khải luận
7
Lâm tuyền kỳ ngộ
21
Hoàng Trừu
57
Phạm Tải Ngọc Hoa
89
Tống Trân Cúc Hoa
125
Phạm Công Cúc Hoa
195
Phù dung tấn truyện
247
Phương Hoa
297
Lư Công
523
Chàng Chuối tân truyện
569
Hoàng Tú tân truyện
583
Lục súc tranh công
601
Phan Trần
621
Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai
667
Trinh thử
679
Tuyển phu ngộ phối tân truyện
721

Nữ tú tài
347
Quan Âm Thị Kính
385
Phật Bà Quan Âm
421
Trẻ Các
477
Lưu nữ tướng
497
Từ Thức
735
Nhị độ mại
765
Thạch Sanh
881
Hồng Hoan lượng sử
943

Thông tin thư mục