Psychology of Learning and Motivation

B́a trước
Academic Press, 1 thg 3, 1989 - 370 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Psychology of Learning and Motivation
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

What Have We Learned?
1
A Response Rule For The Expression Of Associations
51
Reinforcement Behavioral Stereotypy And Problem Solving
93
Memory Performance And Phenomenological Appearance
139
A Review And A New View
193
Chapter 6 Strategic Control Of Retrieval Strategies
227
Chapter 7 Alternative Representations
261
Chapter 8 Evidence For Relational Selectivity In The Interpretation Of Analogy And Metaphor
307
Index
359
Contents of Recent Volumes
369
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục