The Protestant Work Ethic: The Psychology of Work-related Beliefs and Behaviours

B́a trước
Routledge, 1990 - 305 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
A comprehensive and explicitly psychological account of the Protestant Work Ethic. Includes an insight into the effects of the PWE in the workplace today, as well as its future in a changing world.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục