Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 30,Số phát hành 7-12

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1985

Từ bên trong sách

Nội dung

The reaction of RuO2 with vanadium oxides
934
Characteristic interatomic interactions in solid solutions
940
The hydrothermal synthesis of bismuth oxide chlorides
948
Bản quyền

11 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục