Encyclopedia of Modern Asia: China-India relations to Hyogo

B́a trước
Charles Scribner's Sons, 2002 - 572 trang
0 Bài đánh giá
Online version of: Encyclopedia of modern Asia. New York : Scribner, 2002. 6 v.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Review: Encyclopedia of Modern Asia

Đánh giá của Người dùng  - Goodreads

Gerald W. Fry, editor of Southeast Asian section. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Culture and Customs of Thailand
Arne Kislenko
Xem trước bị giới hạn - 2004

Thông tin thư mục