Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 37,Trang 605-1352

B́a trước
Chemical Society., 1992

Từ bên trong sách

Nội dung

Number
605
Effect of synthesis conditions on structure and ionexchange properties
612
SA Onorin V V Volkhin M B Khodyashev N D Zakhorov T A Denisova
620
Bản quyền

13 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục