Everyman's Dictionary of Shakespeare Quotations

B́a trước
Dent, 1964 - 560 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The Merchant of Venice
81
King John
161
King Richard II
168
King Henry IV Part I
178
King Henry VI Part I
220
Troilus and Cressida
249
Coriolanus
256
Hamlet Prince of Denmark
330
King Lear
373
Othello the Moor of Venice
397
POEMS
439
Shakespeare and Contemporary Events
463
Tributes to Shakespeare
475
INDEX
487

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục