A History of Prussia

B́a trước
Traces the origins and rise of the Prussian state from the thirteenth century, to the causes and consequences of its incorporation in to the German Empire.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - douboy50 - LibraryThing

Interesting and thorough book on Prussia. But......When I began reading the book I got about half way through the first chapter and stopped. I considered returning it to the library unread. I have ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

The Teutonic Order
1
Brandenburg and Prussia
23
The Great Elector
38
Bản quyền

16 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục