A History of Prussia

B́a trước
Dorset Press, 1987 - 326 trang
Traces the origins and rise of the Prussian state from the thirteenth century, to the causes and consequences of its incorporation in to the German Empire.

Từ bên trong sách

Nội dung

Brandenburg and Prussia
23
The Great Elector
43
From duchy to kingdom
65
Bản quyền

12 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục