The British Orator: Comprising Observations on Vocal Gymnastics, Articulation, Melody, Modulation, Force, Time, and Gesture : Together with a Copious Selection of Extracts in Poetry and Prose, for Exercise in Reading and Declamation

B́a trước
Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent, 1901 - 511 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục