Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 7,Phần 1

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1962

Từ bên trong sách

Nội dung

JOURNAL
1
Complexes of platinum with tetramethylthiuram disulphide bisdimethylthio
9
Infrared absorption spectra of bi and quadrivalent platinum aminoacido
15

9 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục