Pantologia. A new (cabinet) cyclopdia, by J.M. Good, O. Gregory, and N. Bosworth assisted by other gentlemen of eminence, Tập 5

Ba trước
1819
0 Bi đnh gi
Google khng xc minh bi đnh gi nhưng c kiểm tra để tm nội dung giả v xo nội dung đ khi tm thấy
 

Nội dung mọi người đang ni đến - Viết bi đnh gi

Chng ti khng tm thấy bi đnh gi no ở cc vị tr thng thường.

Cc trang được chọn

Ấn bản in khc - Xem tất cả

Thuật ngữ v cụm từ thng dụng

Đoạn trch phổ biến

Trang 8 - Similar triangles are to one another in the duplicate ratio of their homologous sides.
Trang 8 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Trang 5 - PBOR. —To describe an isosceles triangle, having each of the angles at the base, double of the third angle.

Thng tin thư mục