Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 41,Số phát hành 9-12

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1996

Từ bên trong sách

Nội dung

QuantumChemical Study of the Electronic Structure
1352
The Cu₂GeTe3CdTe System and the Structure of the Compound Cu₂CdGeTe
1356
New Sulfides MCuXS2 and M½Cu3FeS4 M K Rb Cs X Mn
1359
Bản quyền

82 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục