The Annual Register of World Events, Tập 199

B́a trước
Ivison Stevenson Macadam
Longmans, Green and Company, 1958
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

HISTORY OF THE UNITED KINGDOM
1
THE SECOND QUARTER
25
CANADA
47
AUSTRALIA 85NEW ZEALAND 90
90
THE UNION OF SOUTH AFRICA 94THE FEDERATION OF RHODESIA
106
INDIA 109PAKISTAN 116CEYLON 121THE FEDERATION
127
34
132
INTERNATIONAL ORGANIZATION
139
INTRODUCTION 287TURKEY 289ISRAEL 292PERSIA 297
297
BURMA 329THAILAND 330VIETNAM 331CAMBODIA 332
332
LATIN AMERICA 351ARGENTINA 354BRAZIL 357CHILE 358
358
Introduction
364
Introduction 450Art Architecture and Archaeology 450
450
PAGE
494
LAW IN THE UNITED KINGDOM
500
DOCUMENTS AND REFERENCE
506

49
155
REGIONAL AND SPECIALIST ORGANIZATIONS
162
NOMIC COOPERATION 167WARSAW TREATY 173BAGHDAD
179
THE U S S
204
FRANCE AND FRENCH UNION 214SWITZERLAND 220ITALY 222
222
WESTERN GERMANY 245EASTERN GERMANY 254POLAND 256
256
SLAVIA 277RUMANIA 281BULGARIA 283GREECE 285
285
OBITUARY
517
CHRONICLE OF EVENTS
526
INDEX
558
Orbits of Russian and U S Artificial Earth Satellites
570
506
577
364
584

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục