Vietnam Past and Present: The North

B́a trước
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The Red Ri er Dike and Lon Bien Brid e
The itadel and Ba Dinh uare
The Northwest and Dien Bien Phu
The tlhinese Frontier Sapa and Lao tlai
Halong Bay and Haiphong

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục