The Harper Encyclopedia of Military History: From 3500 BC to the Present

B́a trước
A classic compendium of and reference guide to the military history of the world - the wars, combat operations, and growth of military arts: tactics, strategy, and weaponry. New, updated, and revised to include new discoveries about the use of weapons in ancient China, upheavals in Lebanon, the winding down of the Soviet-Afghanistan war, the invasions of Grenada and Panama by U.S. forces, the war in the Persian Gulf, and the collapse of the Soviet and Eastern European Communist governments. -- Publisher description

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

TO 600 B C
1
Eastern Mediterranean c 1200 B C
15
600400 B C
19
Bản quyền

48 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục