The Colonial Image: Origins of American Culture

B́a trước
John Chester Miller
G. Braziller, 1962 - 500 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
William Bradford -- Captain John Smith -- Thomas Morton -- John and Margaret Winthrop -- Gottfried Mittelberger -- Pirates in Plymouth -- Cotton Mather -- Samuel Sewall: Courtship -- William Byrd: Marriage -- Benjamin Franklin: On Taking a Mistress -- Roger Williams: Religious Tolerance -- Nathaniel War: In Defence of Intolerance -- Increase Mather: Witchcraft in Salem -- Samuel Sewall: Witchcraft in Salem -- Cotton Mather: The Devil in the Shape of a Woman -- Jonathan Edwards: Sinners in the Hands of an Angry God -- The Pequot War -- Indian Customs and Manners -- Mrs Mary RAowlandson: Captured by Indians -- Anne Bradstreet -- Michael wigglesworthh -- Edward Taylor -- Anonymous: Bacon's Epitapph -- Ebenezer Cook -- Benjamin Franklin -- Dr. Alexander Hamilton: Interarium -- Benjamin Franklin: Autobiography -- John Woolman: Journal -- Michel-Guillaume Jean de Crevecoeur.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Miller
15
The Plymouth Plantation
43
A Description of New England
66
Bản quyền

28 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục