Repetition

B́a trước
Andreas Fischer
Gunter Narr Verlag, 1994 - 268 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

An Introduction
9
Fritz Senn Zürich
10
The Treatment of Repetition
15
J Allerton Basel
35
Andreas Jucker Giessen
47
Derek Attridge Rutgers
61
Brian Vickers Zürich
85
Max Nänny Zürich
115
Adam Piette Lausanne
157
Martin Heusser Zürich
171
Finnegans Wake as
189
Hans Osterwalder Zürich
207
Paul Beekman Taylor Genève
221
Roland Fischer Basel and Palma de Mallorca
243
Notes on Contributors
259
Bản quyền

Ernst Giddey Lausanne
145

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục