Diagnosis in Speech-language Pathology

B́a trước
J. Bruce Tomblin, Hughlett L. Morris, D. C. Spriestersbach
Singular, 2000 - 513 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Presents a model for diagnosis followed by detailed on the application of that model to each disorder category. Provides students with strong foundation for the diagnostic process and encourages continuous exploration of diagnostic methods. Up to date coverage in each chapter, with useful clinical resources.TEXTBOOK

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

PERSPECTIVES
1
Multicultural Issues in Speech and Language Assessment
35
THE BUILDING BLOCKS
63
Bản quyền

14 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục