The History of Metaphors of Nature: Science and Literature from Homer to Al Gore, Tập 1

B́a trước
Edwin Mellen Press, 2006 - 925 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This book shows how modern European Languages have a large number of metaphors which represent the whole of nature. For example, Mother Nature, the celestial harmony, the great chain of being, and the book of nature, are used in natural science and in literature. These and other metaphors have a powerful influence on the framing of scientific hypothesis making, and these words have guided the history of natural science for several millennia. Each chapter in this book is a parallel longitudinal history of a word or phrase which represents the whole of nature, and which has influenced natural science and general literature, and especially North American nature writing.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Volume
1
Goddesses in Farming Cultures
8
Chapter 10
39
Bản quyền

12 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục