Serving God and Mammon: William Juxon, 1582-1663, Bishop of London, Lord High Treasurer of England, and Archbishop of Canterbury

B́a trước
University of Delaware Press, 1985 - 205 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In this first modem biography of William Juxon--Bishop of London, Lord High Treasurer of England, and Archbishop of Canterbury--the author explores the career of one of the last English statesmen to hold high office in both Church and state and reveals the dilemma of a man who failed to recognize that those interests could conflict.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Acknowledgments
9
The Academic Partisan
30
The Arminian Reformer
45
Bản quyền

8 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục