Renaissance Drama as Cultural History: Essays from Renaissance Drama, 1977-1987

B́a trước
Mary Beth Rose
Northwestern University Press, 1990 - 514 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The valuable annual Renaissance drama provides a broad forum for scholarly inquiry into the drama of the Renaissance. This collection of essays from past volumes focuses on the relation of the drama to cultural change and employs various historicist approaches to the study of Renaissance drama. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Roman
31
The Presence
75
Politics and Revision
127
Bản quyền

12 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục