Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 26,Trang 1-924

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1981

Từ bên trong sách

Nội dung

COORDINATION metaloxygen and metalmetal bond energies
1
Factors which determine the structure of the solid
21
Infrared spectroscopic investigation of the structure
27
Bản quyền

11 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục