Pamphlets of Protest: An Anthology of Early African-American Protest Literature, 1790-1860

B́a trước
Richard Newman, Patrick Rael, Phillip Lapsansky, Routledge
Psychology Press, 2001 - 326 trang
This text examines the pamphleteering tradition and offers insights into how and why the printed word became so important to black activists during 1790-1860.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

ABSALOM JONES AND RICHARD ALLEN
32
A Charge 1797
45
JAMES FORTEN
66
PRINCE SAUNDERS
80
WILLIAM HAMILTON
110
Productions 1835
123
DAVID RUGGLES
144
Proceedings of the National Convention
166
JOHN W LEWIS
190
FREDERICK DOUGLASS ET AL
214
WILLIAM WELLS BROWN
240
MARY STILL
254
ALEXANDER CRUMMELL
282
T MORRIS CHESTER
304
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2001)

Richard Newman is Assistant Professor of History at the Rochester Institute of Technology; Patrick Rael is Assistant Professor of History at Bowdoin College; and Phillip Lapsansky is an archivist at the Library Company of Philadelphia.

Thông tin thư mục