Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 45,Số phát hành 9-12

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 2000

Từ bên trong sách

Nội dung

HighTemperature Superconductors
1319
Synthesis and Properties of Mixed Oxides M5A0 5Zr1 5M0O46 M K
1327
Variation of the Composition of Hydrous Metal Oxide Hydroxides
1335
Bản quyền

55 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục