Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 40,Trang 1-510

B́a trước
Chemical Society., 1995

Từ bên trong sách

Nội dung

Interaction of Lithium Borohydride with Lithium Hydroxide
6
Synthesis and Thermal Decomposition of the Aluminum Hydroxide Intercalation Compounds
18
Electrical Conductivity and Reduction Thermodynamics of Indium Oxide and Solid Solutions Based on
35
Bản quyền

43 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục