宋福建路郡守年表, Tập 3

B́a trước
巴蜀书社, 2001 - 274 trang
本册为福建路八州军守臣年表。该路自太祖开宝末收复南唐、太宗太平兴国初陈洪进献漳、泉二州后,置为福建路,历经北宋、南宋,其政区划分始终未变。

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục