Nhà nước phong kié̂n Việt nam với việc sử dụng các đại khoa học vị tié̂n sĩ, (1075-1919)

B́a trước
Nhà xuất bản Khoa học xă hội, 2011 - 576 trang
History of pre-court examination for doctoral and the treatment policy in Vietnam.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Lời nói đầu
5
Nhà nước phong kiến Lư Trần
11
Việc sử dụng Đại khoa học vị Tiến sĩ dưới
22

9 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục