Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 33,Số phát hành 7-12

B́a trước
Chemical Society., 1988

Từ bên trong sách

Nội dung

COORDINATION A A Eliseev 927 1635
927
A spectrochemical study of alkalimetal complexes
935
Calculation of the electronic structure and interatomic
941
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục