Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 34,Trang 925-1848

B́a trước
Chemical Society., 1989
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Russian
925
Calcium and strontium tetrahydroborate ammines 939 1661
939
A covertocover translation of Zhurnal Neorganicheskoi Khimii August 1989 Volume
1093
Bản quyền

13 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục